Sprawozdanie finansowe

Rozwiązanie: SYSTEM DO ODCZYTU DANYCH ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Obszar: FINANSE WINDYKACJA BPO

Technologie: Content Intelligence RPA BPM

Firmy zajmujące się udzielaniem kredytów, pożyczek, zapewniające linię kredytową albo finansujące zakup określonego sprzętu zobowiązane są do okresowego badania kondycji finansowej współpracujących podmiotów. Badanie to zazwyczaj odbywa się częściej niż wynika to z obowiązku publikacji sprawozdań do KRS. Aktualne sprawozdania finansowe wymagane są także przy zawieraniu nowych, tego typu, umów. Także niektóre organizacje np. banki zobowiązane są do cyklicznej oceny dostawców będącej elementem Polityki Bezpieczeństwa Banku oraz Rekomendacji D wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokumenty te dostarczane w formie skanu lub papieru wymagają przepisania z nich ogromnych ilości danych do systemów dziedzinowych.

Rozwiązanie bazujące na silniku ABBYY FlexiCapture pozwala zautomatyzować proces pozyskania tych danych, umożliwiając ich zaczytanie ze wskazanej lokalizacji w sposób automatyczny (integracja API, hotfolder, skrzynka e-mail, skaner), ich odczytania, a w kolejnym kroku normalizacji - usunięciu nadmiarowych spacji, ustaleniu tych samych separatorów liczb, jednych formatów dat etc., walidacji - sprawdzeniu reguł matematycznych i księgowych, sprawdzeniu czy sprawozdanie za ten sam okres nie było wcześniej wprowadzone itp., a także weryfikacji przez operatora wątpliwie odczytanych lub nieodczytanych znaków.

System posiada wbudowane:

 • Mechanizmy sumowania dla wszystkich grup i podgrup składowych (np. czy poszczególne składniki wchodzące w skład wartości niematerialnych i prawnych sumują się do ich wartości, a one same wraz z rzeczowymi aktywami trwałymi, należnościami długoterminowymi itd. sumują się do wartości aktywów, czy ostatecznie wartość aktywów równa się wartości pasywów)
 • Mechanizmy zabezpieczania przed podwójnym przetwarzaniem tego samego dokumentu – jeśli wcześniej został już wprowadzony (wysłany równolegle w wersji elektronicznej i papierowej).

Korzyści

optymalizacja procesów biznesowych
redukcja kosztów
przyspieszenie czasu procesowania dokumentów
redukcja błędów poprzez automatyczną weryfikację poprawności danych
 • System przeznaczony jest dla departamentów back-office odpowiedzialnych za obsługę korporacji oraz firm sektora SME w szczególności:

  • Banków
  • Firm leasingowych
  • Instytucji kredytowych i pożyczkowych
  • Wywiadowni gospodarczych.
 • System pozwala na zautomatyzowanie pobierania i weryfikacji danych z dokumentów takich, jak:

  • Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
  • Bilans
  • Dokument F-01.

  Powyższe typy dokumentów obsługujemy zarówno w standardowej i rozbudowanej wersji, jak również w wersjach uproszczonych dla małych i mikro firm.

Współpracujemy między innymi z:

Zobacz wszystkie case studies